Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web
s

 

 

... กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น ...
รวมกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์
ประกาศ เปลี่ยนชื่อเว็บ เนื่องจากเว็บเดิม http://www.pattana.50megs.com
มีโฆษณาทำให้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลถูกจำกัดขอย้าย
มาใช้พื้นที่ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)